Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0911903965
Hotline: 0911.903.965

Biểu giá bán lẻ điện

Biểu giá điện 2021Giá điện bán lẻ, bán buôn, theo giờ….

Giới thiệu Tải về Bình luận

 •  6 Đánh giá

Biểu giá điện 2021 vẫn áp dụng theo Quyết định 648/QĐ-BCT, cụ thể từ ngày 20/3/2019 mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh chưa gồm thuế GTGT, tăng so với Quyết định 4495/QĐ-BCT là 143,79 đồng/kWh. Trong đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia làm 6 bậc, theo cách tính lũy tiến với mức giá như sau:

 • Bậc 1: Từ 0 – 50 kWh: 1.678 đồng/kWh (giá cũ là 1.549 đồng/kWh).
 • Bậc 2: Từ 51 – 100 kWh: 1.734 đồng/kWh (giá cũ là 1.600 đồng/kWh).
 • Bậc 3: Từ 101 – 200 kWh: 2.014 đồng/kWh (giá cũ là 1.858 đồng/kWh).
 • Bậc 4: Từ 201 – 300 kWh: 2.536 đồng/kWh (giá cũ là 2.340 đồng/kWh).
 • Bậc 5: Từ 301 – 400 kWh: 2.834 đồng/kWh (giá cũ là 2.615 đồng/kWh).
 • Bậc 6: Từ 401 kWh trở lên: 2.927 đồng/kWh (giá cũ là 2.701 đồng/kWh).

Lưu ý: Hỗ trợ tiền điện các kỳ hoá đơn tháng 10, 11, 12 năm 2020 do Covid-19 sẽ được hoàn trả cùng thời điểm thu tiền các tháng tiếp theo.

Biểu giá điện bán lẻ 2021

GIÁ BÁN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương)

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện (đồng/kWh)
1 Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
1.1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên
a) Giờ bình thường 1.536
b) Giờ thấp điểm 970
c) Giờ cao điểm 2.759
1.2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
a) Giờ bình thường 1.555
b) Giờ thấp điểm 1.007
c) Giờ cao điểm 2.871
1.3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 1.611
b) Giờ thấp điểm 1.044
c) Giờ cao điểm 2.964
1.4 Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường 1.685
b) Giờ thấp điểm 1.100
c) Giờ cao điểm 3.076
2 Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp
2.1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông
2.1.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.659
2.1.2 Cấp điện áp dưới 6 kV 1.771
2.2 Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp
2.2.1 Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.827
2.2.2 Cấp điện áp dưới 6 kV 1.902
3 Giá bán lẻ điện cho kinh doanh
3.1 Cấp điện áp từ 22 kV trở lên
a) Giờ bình thường 2.442
b) Giờ thấp điểm 1.361
c) Giờ cao điểm 4.251
3.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 2.629
b) Giờ thấp điểm 1.547
c) Giờ cao điểm 4.400
3.3 Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường 2.666
b) Giờ thấp điểm 1.622
c) Giờ cao điểm 4.587
4 Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt
4.1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 1.678
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.734
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 2.014
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.536
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.834
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927
4.2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2.461
5 Giá bán buôn điện nông thôn
5.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.403
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.459
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.590
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 1.971
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.231
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.323
5.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác 1.473
6 Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư
6.1 Thành phố, thị xã
6.1.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
6.1.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.568
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.624
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.839
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 2.327
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.625
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.713
6.1.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.545
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.601
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.786
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.257
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.538
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.652
6.1.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác 1.485
6.2 Thị trấn, huyện lỵ
6.2.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
6.2.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.514
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.570
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 1.747
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.210
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.486
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.569
6.2.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.491
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.547
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.708
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.119
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.399
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.480
6.2.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác 1.485
7 Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt
7.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.646
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.701
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 1.976
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.487
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.780
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.871
7.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác
a) Giờ bình thường 2.528
b) Giờ thấp điểm 1.538
c) Giờ cao điểm 4.349
8 Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
8.1 Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV
8.1.1 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA
a) Giờ bình thường 1.480
b) Giờ thấp điểm 945
c) Giờ cao điểm 2.702
8.1.2 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA
a) Giờ bình thường 1.474
b) Giờ thấp điểm 917
c) Giờ cao điểm 2.689
8.1.3 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA
a) Giờ bình thường 1.466
b) Giờ thấp điểm 914
c) Giờ cao điểm 2.673
8.2 Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kv
8.2.1 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
a) Giờ bình thường 1.526
b) Giờ thấp điểm 989
c) Giờ cao điểm 2.817
8.2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 1.581
b) Giờ thấp điểm 1.024
c) Giờ cao điểm 2.908
9 Giá bán buôn điện cho chợ 2.383

Biểu giá bán buôn điện 2021

1. Nông thôn

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện(đồng/kWh)
1 Sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.403
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.459
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.590
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 1.971
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.231
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.323
2 Mục đích khác 1.473

2. Khu tập thể, cụm dân cư

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện(đồng/kWh)
1 Thành phố, thị xã
1.1 Sinh hoạt
1.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.568
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.624
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.839
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.327
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.625
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.713
1.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.545
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.601
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.786
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.257
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.538
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.652
1.2 Mục đích khác 1.485
2 Thị trấn, huyện lỵ
2.1 Sinh hoạt
2.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.514
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.570
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.747
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.210
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.486
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.569
2.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.491
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.547
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.708
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.119
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.399
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.480
2.2 Mục đích khác 1.485

3. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện(đồng/kWh)
1 Giá bán buôn điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.646
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.701
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 1.976
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.487
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.780
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.871
2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác
a) Giờ bình thường 2.528
b) Giờ thấp điểm 1.538
c) Giờ cao điểm 4.349

4. Khu công nghiệp

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện(đồng/kWh)
1 Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV
1.1 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA
a) Giờ bình thường 1.480
b) Giờ thấp điểm 945
c) Giờ cao điểm 2.702
1.2 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA
a) Giờ bình thường 1.474
b) Giờ thấp điểm 917
c) Giờ cao điểm 2.689
1.3 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA
a) Giờ bình thường 1.466
b) Giờ thấp điểm 914
c) Giờ cao điểm 2.673
2 Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV
2.1 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
a) Giờ bình thường 1.526
b) Giờ thấp điểm 989
c) Giờ cao điểm 2.817
2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 1.581
b) Giờ thấp điểm 1.024
c) Giờ cao điểm 2.908

5. Giá bán buôn điện cho chợ

 • Mức giá là 2.383 đ/kWh

Biểu giá bán điện theo giờ 2021

1. Quy định về giờ:

a) Giờ bình thường

Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy

– Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);

– Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);

– Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).

Ngày Chủ nhật

Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

b) Giờ cao điểm

Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy

– Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);

– Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).

Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

c) Giờ thấp điểm:

Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).

2. Đối tượng mua điện theo hình thức ba giá

a) Khách hàng sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên;

b) Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp;

c) Đơn vị mua điện để bán lẻ điện ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt;

Biểu giá điện mặt trời năm 2021

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó đã đưa ra biểu giá mua điện mặt trời như sau:

BIỂU GIÁ MUA ĐIỆN MẶT TRỜI
(Kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 ca Thủ tướng Chính phủ)

TT Công ngh điện mặt trời Giá điện
VNĐ/kWh Tương đương UScent/kWh
1 Dự án điện mặt trời nổi 1.783 7,69
2 Dự án điện mặt trời mặt đất 1.644 7,09
3 Hệ thống điện mặt trời mái nhà 1.943 8,38

Giá mua điện mặt trời này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ.

Giá điện 2021 cho hộ nghèo, thu nhập thấp

 • Đối tượng: Các hộ nghèo, hộ chính sách theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định
 • Mức hỗ trợ: Tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
 • Hình thức chi trả: UBND cấp xã thực hiện chi trả cho hộ nghèo trên địa bàn theo định kỳ 1 quý 1 lần.